ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Zespół RW

Nasza szkoła w ramach ZESPOŁU REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO prowadzi
zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w
wieku od 3 do 25 roku życia. Dla każdego dziecka konstruowany jest Indywidualny Program
Rewalidacyjno-Wychowawczy w oparciu o wnikliwą obserwację jego możliwości i
umiejętności oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną.
Wytyczone w programach cele realizowane są podczas zajęć, w trakcie których
wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu komunikacji z otoczeniem, samoobsługi,
uspołecznienia, usprawniania ruchowego oraz wielozmysłowego poznawania otoczenia.
Zajęcia prowadzone w ramach zespołu wynoszą 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie),
są organizowane w grupach 2-4 osobowych.
Nasi podopieczni uczestniczą nie tylko w zajęciach w szkole. Biorą także udział w
spacerach, wycieczkach, pozwala to im na poznanie różnych miejsc, odbieranie nowych
bodźców, wzbogacanie doświadczeń. W czasie wyjść terapeuci dbają o komfort dzieci i ich
poczucie bezpieczeństwa.
Wychowankowie biorący udział w zajęciach w zespole są też aktywnie włączani w
życie szkoły – uczestniczą w konkursach, imprezach, zabawach.

Skip to content