ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Autyzm

AUTYZM bywa często nierozpoznany i nierozumiany, ponieważ osoby z autyzmem
„nie wyglądają” na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w
porozumiewaniu się oraz nietypowe zachowania. Wiele osób traktuje dzieci z autyzmem jako
niegrzeczne czy źle wychowane. Dlatego wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu i
wczesna interwencja mają podstawowe znaczenie dla przyszłego rozwoju dziecka. W
ostatnich latach dostęp do diagnozy stał się ułatwiony dzięki rozwojowi wiedzy na temat
autyzmu i powstającym ośrodkom i poradniom, które zajmują się diagnozą. Bardzo ważne
jest, aby dzieci z ASD jak najszybciej zostały objęte specjalistyczną terapią.
Nasza szkoła jest pionierem w Powiecie Ostrowskim pod względem wczesnego
wspomagania i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem. Placówka od wielu lat prowadzi
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, w których między innymi biorą
udział dzieci ze spektrum autyzmu. W szkole funkcjonują również klasy dla uczniów z
autyzmem. Są to zespoły liczące od 2 do 4 uczniów. W każdym takim zespole jest osoba,
która pomaga nauczycielowi w opiece nad uczniami, tzw. pomoc nauczyciela, co znacząco
wpływa na bezpieczeństwo wychowanków. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, w ścisłej
współpracy z rodzicami, prowadzi zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne dostosowane do
potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Indywidualnie opracowane dla każdego
dziecka programy terapeutyczne dają szansę na optymalne przystosowanie się osób z
autyzmem do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę stopień
niepełnosprawności intelektualnej. W pracy dydaktycznej i wychowawczej, oprócz
poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności szkolnych, szczególną uwagę poświęcamy i
duży nacisk kładziemy na kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych i
komunikacyjnych, aby jak najbardziej usamodzielnić dziecko i każdego wyposażyć w
umiejętności potrzebne w dorosłym życiu osobistym, społecznym i zawodowym.
W pracy z uczniami ze spektrum autyzmu stosujemy następujące metody pracy:

 • elementy metody behawioralnej oparte na systemie motywacyjnym i wzmocnieniach pozytywnych
 • metodę opcji
 • komunikację wspomagającą i alternatywną – PCS, Makaton
 • trening zastępowania agresji

Dodatkowo terapię i edukację wspomagamy zajęciami z :

 • hipoterapii
 • dogoterapii
 • integracji sensorycznej
 • arteterapii
 • biofeedbacku
 • logopedii i neurologopedii

Wszystkie wymienione formy zajęć odbywają się na terenie naszej szkoły. Rodzice
dziecka z autyzmem wybierając naszą placówkę mogą być pewni, iż ich dziecko będzie się
czuło w naszej szkole komfortowo i bezpiecznie, w przyjaznym dla siebie środowisku będzie
zdobywało wiedzę i poznawało otaczający świat.
A teraz kilka podstawowych informacji na temat autyzmu.
Autyzm i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu są odmiennym, indywidualnym
sposobem rozwoju. Widoczne w zachowaniu osób ze spektrum objawy dotyczą trzech
kluczowych sfer: komunikacji, relacji społecznych oraz zainteresowań i sposobu zabawy – w
wypadku dzieci.
Objawy autyzmu można zauważyć już u bardzo małych dzieci – nawet przed pierwszym
rokiem życia! Zwrócić uwagę powinny następujące objawy:

 • dziecko nie podąża za wzrokiem drugiej osoby
 • dziecko nie patrzy tam, gdzie dorosły pokazuje
 • dziecko nie obserwuje ludzi lub interesuje się nimi mniej niż przedmiotami
 • dziecko nie pokazuje innym rzeczy, które je interesują
 • dziecko nie chwali się albo robi to bardzo rzadko
 • dziecko nie zachęca innych do uczestniczenia w zabawach, które podejmuje

U starszych dzieci zaobserwować możemy:

 • opóźniony rozwój mowy lub specyficzny sposób korzystania z niej
 • nietypową zabawę, odmienną od rówieśników – w szczególności trudności z zabawą „na niby”
 • problem z uczestniczeniem w zabawach z regułami
 • ograniczone kontakty z rówieśnikami
 • trudności z określaniem potrzeb i emocji ludzi
 • trudności ze rozumieniem tego, że dorośli myślą inaczej niż dziecko

Warto podkreślić, że jeśli cokolwiek zaniepokoi rodziców – spotkanie ze specjalistą jest
jedynym sposobem na uzyskanie rzetelnej wiedzy o dziecku.

Skip to content