ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Psycholog i pedagog szkolny

Psycholog: mgr Anastazja Cieślak-Karbowy                    

Pedagog: mgr Anna Gynter

Trzy grupy problemów, z jakimi warto zgłosić się do szkolnego specjalisty:

  1. Szeroko rozumiane problemy szkolne: kłopoty w nauce, trudności związane z  funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, relacjami z kolegami czy nauczycielami.
  2. Kłopoty wychowawcze pojawiające się w domu lub zgłaszane przez nauczycieli.
  3. Trudności związane z sytuacją rodzinną dla dziecka, czasami traumatyczną, np.: rozwód, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia.

Kiedy pracujemy?

Codziennie od godziny 8.30 do godziny 15.30

Co robimy?

1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna 

Diagnozujemy indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwój emocjonalno-społeczny, trudności w zachowaniu oraz możliwości psychofizyczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Regularna obserwacja uczniów pod kątem całościowej oceny funkcjonowania dziecka, pozwala na bieżące modyfikowanie oddziaływań terapeutycznych. Wraz z zespołem nauczycieli prowadzona jest ocena aktualnego rozwoju psychofizycznego uczniów stanowiąca podstawę do stworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego lub jego modyfikacji. W zależności od potrzeb przeprowadzamy badania diagnostyczne (testy psychologiczne i pedagogiczne).

2. Poradnictwo 

Prowadzimy konsultacje, których celem jest omówienie niepokojącego  zachowania dziecka, jego tempa i poziomu rozwoju oraz trudności emocjonalnych. W ramach konsultacji prowadzimy wstępną diagnozę, udzielamy wsparcia rodzicom dzieci doświadczających różnych trudności, wskazujemy na jakie czynniki zwrócić szczególną uwagę w pracy z dzieckiem, kierujemy również do specjalistycznych  poradni, w których dziecko lub rodzice mogą uzyskać najbardziej odpowiednią dla nich pomoc. Organizujemy pomoc dla rodziców w załatwianiu różnych spraw wynikających z zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Organizujemy pomoc socjalną. Wspieramy rodziców w radzeniu sobie z osobistymi problemami.

3. Orzecznictwo/Opiniowanie 

Opracowujemy opinie psychologiczno-pedagogiczne o uczniach niezbędne w orzecznictwie sądowym, przyznawaniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz na potrzeby Zespołu Orzekającego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
W zależności od potrzeb sporządzamy opinię o funkcjonowaniu ucznia na potrzeby diagnozy i terapii medycznej (np. psychiatra, neurolog).

4. Terapia 

Przeprowadzamy zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej (zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu) w formie indywidualnej lub grupowo.

5. Interwencja 

Wspieramy w pracy nauczycieli, rodziców i uczniów w różnych sytuacjach kryzysowych. Stale współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, instytucjami pomocowymi. Prowadzimy rozmowy o charakterze mediacyjnym w sytuacjach kryzysowych między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Czuwamy nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

Skip to content