ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Rekrutacja

Informujemy, że cały czas trwa rekrutacja uczniów na rok szkolny 2023/2024 do klasy
I oraz do klas starszych:

 •  pocztą tradycyjną: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 5
 • pocztą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: sekretariat@zssostrow.pl
  ( w temacie maila prosimy wpisać: NABÓR )
 • osobiście; wypełnione druki wraz z dokumentacją dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego. Dziecko w ośmioosobowych zespołach będzie realizowało podstawę
programową kształcenia ogólnego przewidzianą dla szkół ogólnodostępnych. W osiąganiu
sukcesów szkolnych pomoże dzieciom stosowanie metod oraz różnych dodatkowych zajęć
wspierających, uwzględniających problem rozwojowy ucznia.
Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice / opiekunowie prawni osobiście w
sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. Dokumenty rekrutacyjne są
do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy pod
numerem telefonu: (62) 735 57 54.
Składając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, rodzice / opiekunowie prawni obowiązani
są podać:

 • numer PESEL dziecka,
 • adres zameldowania dziecka,
 • adres zamieszkania dziecka,
 • adres e-mailowy, numery telefonów rodziców / opiekunów prawnych umożliwiające
  szkole szybki kontakt,
 • inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.


W celu zapisania dziecka rodzice / opiekunowie prawni obowiązani są dostarczyć:

 • wniosek o przyjęcie dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego do wglądu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
 • w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego
  opiekunów prawnych (np. orzeczenie sądu),
 • zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego
  (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I


Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
W szkole funkcjonuje świetlica dostępna dla wszystkich uczniów. Korzystanie ze
świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez
rodziców / opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy.
Opiekę medyczną w szkole zapewnia pielęgniarka.
Dzieci zamieszkałe na terenie powiatu ostrowskiego mogą skorzystać z internatu
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, mieszczącego się
przy ul. Gimnazjalnej 13 w Ostrowie Wielkopolskim ( www.osrodek.osw.pl )


Pliki do pobrania:

Więcej plików do pobrania znajdziesz tutaj

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze stroną internetową szkoły. Poznacie
tam Państwo całą ofertę placówki.

Skip to content