ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności


Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.zssostrow.pl
Data publikacji strony internetowej: 01-09-2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-09-2022
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo
  w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie
  są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  -zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
  Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła
  z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
  Ułatwienia dostępu:
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka
 • możliwość powiększenia liter
 • skala szarości.
  Oświadczenie sporządzono dnia: 01-09-2022.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
  Osobą kontaktową jest Aleksandra Troszczyńska; sekretariat@zssostrow.pl Kontaktować można
  się także dzwoniąc na numer telefonu 627355754. Tą samą drogą można składać wnioski o
  udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy
  ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
  aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
  pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
  żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu
  dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot
  publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
  wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
  niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
  czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
  zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
  alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi
  realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
  wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

 • Budynek szkoły posiada 2 wejścia: wejście główne i jedno wejście boczne. Do wejścia głównego
  prowadzi pochylnia umożliwiająca wejście i wjazd wózkiem do budynku z poziomu drogi. Wejście
  boczne stanowi furtka, która jest otwierana rano przed rozpoczęciem zajęć. W ciągu dnia otwarta
  jest podczas każdej przerwy. W ciągu trwania zajęć lekcyjnych obowiązuje tylko wejście główne.
  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są nauczyciele
  dyżurujący oraz pracownicy obsługi.
 • Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się skrzynka kontaktowa, do której można
  składać pisma, podania itp. (procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19)
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na każdym z pięter
  budynku. W budynku znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie się na każde z pięter
  budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na drugim piętrze. Dostępność dla
  osób na wózkach z wejście i wyjściem na boisko szkolne oraz salę gimnastyczną – schodołaz.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Przed budynkiem wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem.
 • Jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Skip to content