ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

OLIMPIJCZYK

UKS “Olimpijczyk” działa w naszej szkole od 23.11.2005 roku. W ramach swojej działalności Klub prowadzi cykliczne treningi oraz uczestniczy w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i światowym.
Celem działalności Klubu jest:
1) upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć sportowych: koszykówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, bocce, MATP, hokeja halowego oraz innych zajęć sportowych.
2) upowszechnienie edukacji zdrowotnej i prowadzenie poprzez sport działań wychowawczych wśród młodzieży i osób dorosłych,
3) prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, oraz ze środowisk społecznie upośledzonych i zagrożonych patologiami, poprzez ułatwianie im uprawiania sportu,
4) prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przyzwyczajanie zawodników do wysiłku fizycznego i stałej troski o sprawność i wydolność fizyczną,
5) organizowanie obozów treningowych i wypoczynkowych dla młodzieży uprawiającej sport w poszczególnych sekcjach klubu,
7) organizowanie wolontariatu dla realizowania zadań Klubu,
9) organizowanie współzawodnictwa sportowego w sportach ujętych w statucie,
10) organizowanie obozów sportowych,
11) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez kluby, związki sportowe lub inne organizacje.

Skip to content