ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Nieprzetarty szlak

„Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży samodzielności i
szlachetności, drogą zwalczania swych wad.” (Ustawa skautowa)
Historia harcerstwa w naszej szkole jest kontynuacją zamierzeń i celów
wychowawczych pierwszego założyciela drużyny harcerskiej druha Jana Wienieckiego w
1953 roku.
Dlaczego „Nieprzetarty Szlak”? To nazwa symbolizująca ustawiczne i wytrwałe
pokonywanie przeszkód i trudności w pracy z dziećmi nieprzystosowanymi społecznie i
sprawnymi inaczej.
Harcerstwo włącza naszych uczniów w różne formy aktywności z obszaru kultury,
turystyki, sportu, rekreacji, przez co pozwala im w jeszcze większym stopniu uczestniczyć w
życiu społecznym oraz pogłębia ich wiedzę i doświadczenia. Przez taką działalność poprawia
sprawność oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych.
Harcerstwo umożliwia realizację najważniejszych potrzeb człowieka –
bezpieczeństwa, przynależności, uznania, kontaktów społecznych, samorealizacji. Uczy także
pełnienia w sposób odpowiedzialny wyznaczonych ról i funkcji społecznych.
Harcerstwo to integracja z grupą i społeczeństwem. Objawia się ona w aktywności
i spontaniczności przez naturalną współpracę i różnorodne formy pracy, nawiązywanie
trwałych sympatii i przyjaźni. Ważnym elementem integracji społecznej jest świadomość
przynależności i emocjonalnego związania z drużyną oraz jej działalnością.

Skip to content