ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Szkoła przysposabiająca do pracy

            SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach.

Nadrzędnym celem edukacji jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym  praktycznego przysposobienia do podjęcia zatrudnienia na otwartym / chronionym rynku pracy oraz utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

            Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, a nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy. W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Przedmioty:

 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 3. Zajęcia kształtujące kreatywność
 4. Wychowanie fizyczne
 5. Przysposobienie do pracy
 6. Zajęcia rewalidacyjne
 7. Religia

Zajęcia z przysposobienia do pracy mają charakter zajęć praktycznych, dających uczniom możliwość nabywania praktycznych umiejętności pracy oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy. W ramach  tych zajęć realizowane są następujące działy:

 • Pamiątkarz
 • Opiekun zwierząt domowych
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Wydawca posiłków/ Zmywacz naczyń
 • Pomoc kuchenna
 • Robotnik pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie

            Szkoła współpracuje także z firmą zajmującą się produkcją drobnych elementów dla przemysłu lotniczego, dzięki czemu uczniowie poznają obowiązki pracownika linii produkcyjnej.

            Dzięki współpracy z ostrowskimi szkołami oraz przedsiębiorstwami uczniowie mogą skorzystać z zajęć fakultatywnych i zaznajomić się z pracą stolarza oraz murarza w Centrum Kształcenia Praktycznego, a w ramach zajęć sportowo- rekreacyjnych mogą udać się do pobliskiej kręgielni lub na basen. 

Skip to content