ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Szkoła podstawowa

            SZKOŁA PODSTAWOWA kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim.  Nasi podopieczni podzieleni są na kilkuosobowe oddziały klasowe w zależności od stopnia oraz sprzężenia niepełnosprawności.

            Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową taką samą, jak w szkołach masowych, jednak dostosowaną do możliwości  psychofizycznych poszczególnych uczniów. 

            Dzieci niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują specjalną podstawę programową, uczęszczając na zajęcia z następujących przedmiotów:  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie  się, zajęcia rozwijające kreatywność i wychowanie fizyczne. Zaburzone funkcje intelektualne i rozwojowe naszych uczniów usprawniane są także podczas zajęć rewalidacyjnych zaleconych w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  W naszej placówce doskonale funkcjonują także dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, dla których przygotowywane są osobne oddziały klasowe.  

            Dla uczniów  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim prowadzone są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Główne cele zajęć prowadzonych dla tych podopiecznych to: nauka nawiązywania kontaktów społecznych, kształcenie sposobu komunikowania się z otoczeniem, usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności oraz wielozmysłowe poznawanie otoczenia.

            Dla wszystkich uczniów tworzone są na początku każdego etapu kształcenia Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

            Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, terapeuci i logopedzi,  którzy dbają o dostosowanie treści,  metod i form nauczania do możliwości psychofizycznych naszych uczniów. Dodatkową opiekę nad najmłodszymi i niefunkcjonującymi samodzielnie uczniami pełnią pomoce nauczyciela, które są  bardzo oddane swoim podopiecznym.

            Uczniowie poruszający się na wózkach mogą korzystać z podjazdów i windy.

Skip to content