ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Doradztwo zawodowe

Środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu przyszłych decyzji zawodowych uczniów. Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Dlatego podejście dzisiejszej edukacji dla prowadzenia działań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego obejmuje wszystkie szczeble kształcenia.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, a także dzieci z Wczesnego Wspomagania.  Zawiera on ogół działań podejmowanych przez placówkę w celu pomocy uczniom w podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej wyboru drogi zawodowej, w tym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Szkoła Podstawowa

Celem orientacji zawodowej w Szkole Podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, a także stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej koncentrują się na odkrywaniu zainteresowań uczniów oraz ich mocnych i słabych stron, nabywaniu przez nich wiedzy na temat różnorodnych zawodów, realizacji działań praktycznych związanych ze specyfiką poszczególnych zawodów, a także rozwijaniu umiejętności współdziałania w grupie.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole Przysposabiającej do Pracy koncentrują się na kontynuowaniu działań z zakresu doskonalenia umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych, rozwijaniu komunikacji interpersonalnej oraz poszerzaniu wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji na Rynku Pracy. Wiele wiadomości oraz praktycznych umiejętności uczniowie nabywają w trakcie zajęć z zakresu przysposobienia do pracy, jednak zagadnienia z doradztwa zawodowego realizują także nauczyciele prowadzący inne zajęcia.

Skip to content