ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

RODO

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 5, 63-400
 • naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Korzuch i można skontaktować się z nim przez e-mail korzuch@infoic.pl

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Monitoring w szkole 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka,
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • zbieranie danych jest obowiązkiem ustawowym administratora i przebywanie w terenie monitorowanym związane będzie z rejestracją wizerunku,
 • celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia,
 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 • nagrania będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 • osobie, której obraz został zarejestrowany przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl
Skip to content