ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Koła zainteresowań

Samorząd Uczniowski

Do celów i założeń Samorządu Uczniowskiego należą: reprezentowanie całej
społeczności uczniowskiej szkoły, dbanie o dobre imię szkoły, praca na rzecz innych i pomoc
potrzebującym, organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Dyrektorem.
Działający w naszej szkole Samorząd Uczniowski stara się łączyć społeczność
uczniowską. Wpływa na wytwarzanie więzi grupowej i budzi poczucie wspólnoty. Ponadto
tworzy określoną atmosferę szkoły, wzbogaca tradycje szkolne, organizuje życie kulturalne w
szkole i w środowisku. Dzięki swoim działaniom zapewnia równowagę pomiędzy nauką a
zabawą i tworzy w szkole dobrą atmosferę.
Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość
uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu
uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi jedną z najważniejszych
spraw w procesie wychowania w szkole.

Teatr

W naszej szkole od kilkunastu lat funkcjonuje koło teatralne „Kajtuś Czarodziej”.
Głównym celem spotkań teatralnych jest wszechstronny rozwój, rehabilitacja i terapia
naszych uczniów oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.
Małe formy teatralne w życiu naszych uczniów są bardzo ważne, od najmłodszych lat
kształtują wyobraźnię oraz dostarczają wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu. Zajęcia
teatralne pomagają naszym uczniom w przezwyciężaniu nieśmiałości, w opanowaniu emocji,
a także w ich okazywaniu. Uczniowie, realizując powierzone im zadania, uczą się
odpowiedzialności za siebie i za wszystkich kolegów biorących udział w spektaklu. Pracują
nad swoim charakterem, kształtują umiejętność samodyscypliny i skupienia uwagi, ćwiczą
pamięć, ucząc się tekstów.
Koło teatralne uczestniczy w życiu szkoły, przygotowując przedstawienia teatralne na
różne uroczystości szkolne. Uczniowie mają także szanse zaprezentować swoje talenty
podczas Przeglądu Teatralnego „MASKA”, którego nasza szkoła jest organizatorem.

Uczestnicy koła prezentują również swoje talenty na przeglądach teatralnych
organizowanych przez inne szkoły i ośrodki kultury.

Związek Harcerstwa Polskiego „Nieprzetarty Szlak”

„Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży samodzielności i
szlachetności, drogą zwalczania swych wad.” (Ustawa skautowa)
Historia harcerstwa w naszej szkole jest kontynuacją zamierzeń i celów
wychowawczych pierwszego założyciela drużyny harcerskiej druha Jana Wienieckiego w
1953 roku.
Dlaczego „Nieprzetarty Szlak”? To nazwa symbolizująca ustawiczne i wytrwałe
pokonywanie przeszkód i trudności w pracy z dziećmi nieprzystosowanymi społecznie i
sprawnymi inaczej.
Harcerstwo włącza naszych uczniów w różne formy aktywności z obszaru kultury,
turystyki, sportu, rekreacji, przez co pozwala im w jeszcze większym stopniu uczestniczyć w
życiu społecznym oraz pogłębia ich wiedzę i doświadczenia. Przez taką działalność poprawia
sprawność oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych.
Harcerstwo umożliwia realizację najważniejszych potrzeb człowieka –
bezpieczeństwa, przynależności, uznania, kontaktów społecznych, samorealizacji. Uczy także
pełnienia w sposób odpowiedzialny wyznaczonych ról i funkcji społecznych.
Harcerstwo to integracja z grupą i społeczeństwem. Objawia się ona w aktywności
i spontaniczności przez naturalną współpracę i różnorodne formy pracy, nawiązywanie
trwałych sympatii i przyjaźni. Ważnym elementem integracji społecznej jest świadomość
przynależności i emocjonalnego związania z drużyną oraz jej działalnością.

Chór

Zespół wokalno-instrumentalny „Wesoła pięciolinia” działa w szkole, w ramach zajęć
wokalnych i zajmuje się oprawą muzyczną wydarzeń szkolnych. Uczniowie pogłębiają swoją
wiedzę z zakresu prawidłowej emisji głosu i dykcji, historii muzyki oraz rodzajów i stylów
muzycznych.
Zespół skupia na zajęciach uczniów, którzy lubią wspólnie muzykować i prezentować
swoje umiejętności podczas różnych uroczystości.

Uczniowie w ramach zajęć nie tylko zdobywają wiedzę muzyczną, ale przede
wszystkim kształtują głos i umiejętność posługiwania się nim. Ponadto pogłębiają
intelektualny i uczuciowy związek z kulturą narodową, regionalną i środowiskową. Uczą się
również gry na instrumentach.
Udział w zajęciach umacnia dyscyplinę i solidarność koleżeńską – niezbędną w pracy
zespołowej oraz przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska.

Basen

Zajęcia na basenie mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym,
przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu.
Pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny,
doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka,
przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.  Zajęcia na basenie dają
uczniom możliwość rozwijania sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy,
zachęcają także do systematycznego uprawiania sportu i aktywnego stylu życia.
Zajęcia te są doskonałą formą zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego od
zajęć szkolnych. 

Zajęcia wychowawcze Szpital

Zajęcia wychowawcze w świetlicy szpitalnej na Oddziale Rehabilitacyjnym przy ul. 3
Maja 35 w Ostrowie Wielkopolskim.
Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,
umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności
przy współpracy personelu medycznego, jak również rodziców, pedagoga i psychologa
szkolnego. Założenia świetlicy to przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w czasie
pobytu w szpitalu. W ramach pracy świetlicy realizowane są zajęcia: rozwijające umiejętności
manualne oraz wyzwalające ekspresję twórczą (zabawy konstrukcyjne, układanki, kolaż,
malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami,
quilling, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne i inne).

Skip to content