Scenariusz LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

TEMAT: Wcielamy się w mistrzów olimpijskich.

Cele główne : zachęcenie do uprawia sportów zimowych, 

upowszechnienie wśród uczniów wartości i zasad olimpizmu,

przedstawienie i wyjaśnienie symboli ruchu  olimpijskiego

  • Umiejętności – uczeń biega szybko na dystansie 12 m i rzuca do celu piłeczką plantową do pojemnika z odległości 3 m; jeździ leżąc na brzuchu na desce rehabilitacyjnej; współdziała z partnerem poruszając się na dwuosobowych nartach; potrafi grać w unihoca.
  • Wiadomości – uczeń zna: pięć zimowych dyscyplin olimpijskich,

-zna zasady współpracy indywidualnej oraz zespołowej,

-wie, gdzie odbędą się najbliższe ZIO,

-zna symbole olimpijskie

  • Sprawność motoryczna - psychomotoryczność - kształtowanie szybkości, zwinności, orientacji przestrzennej, koordynacji i reakcji na sygnały akustyczne, równowagi, koncentracji

- poprawi koordynację wzrokowo – ruchową

- wzmocni siłę mięśni obręczy barkowej, nóg

Cele wychowawcze : zna znaczenie i zasady wzajemnej pomocy i kontroli podczas lekcji.

- dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących,

Metody realizacji zadań ruchowych - zabawowo-naśladowcza, , zabawowo – klasyczna, pokaz

przekazywania wiedzy - pokaz i objaśnienie ;

Miejsce ćwiczeń : sala lekcyjna z tablicą interaktywną, sala gimnastyczna

Czas trwania : 90 minut

Data: 6.02.2018

 

Klasa: IV-VI

Ilość ćwiczących : 8

Przybory i przyrządy : tablica interaktywna, pachołki, kije do unihoca, pojemniki, piłeczki palantowe, deski rehabilitacyjne, narty dwuosobowe

Przebieg:

1. Zbiórka. Powitanie. Sprawdzenie obecności.

2. Przedstawienie celów i zadań lekcji.

3.Przejście do sali lekcyjnej.

4. Obejrzenie prezentacji multimedialnej nt. symboli i olimpijskich (znicz, flaga, przysięga, kółka olimpijskie, wybitni olimpijczycy-Polacy,miasta gospodarze)

5.Wypowiedzi uczniów dotyczące znanych im dyscyplin zimowych.

6.Prezentacja wszystkich 15 zimowych dyscyplin sportowych rozgrywanych na IO w Pjongczang) - film.

7. Quiz Co to za dyscyplina sportu (na podstawie zdjęć lub opisu słownego).

8. Przejście na salę gimnastyczną i ogłoszenie wyników quizu sportowego.

9.Prezentacja rysunkowych symboli niektórych dyscyplin zimowych i rozegranie zawodów w przedstawionych dyscyplinach:

saneczkarstwo (wyścigi rzędów na deskach rehabilitacyjnych)

biathlon (bieg po prostej zakończony rzutem piłeczką do pojemnika; kto nie trafi dodatkowy dystans do przebiegniecia)

bieg na nartach (chód na nartach dwuosobowych)

hokej na lodzie (mini turniej w unihoca)

10.Ćwiczenia uspokajające i oddechowe, przypomnienie miejsca ZIO 2018

11.Wysłuchanie informacji nauczyciela dotyczących przebiegu lekcji i pracy uczniów.

12.Zadanie domowe dla chętnych: Napisz nazwiska pięciu reprezentantów Polski oraz dyscypliny w jakich starują w Pjongczang.

   
© ALLROUNDER