Aktualności

Innnowacja pedagogiczna "Tanecznym krokiem – zajęcia ruchowe przy muzyce i piosence"

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Tanecznym krokiem – zajęcia ruchowe przy muzyce i piosence ". Skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej klasy V A, VI A i VI B z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i ze sprzężeniami. Jest realizowana w okresie od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021r. w ramach zajęć edukacyjnych.

Celem głównym innowacji jest stymulowanie rozwoju fizycznego uczniów, poznawczego i emocjonalno-społecznego poprzez zorganizowane działania ruchowe przy muzyce.

Cele ogólne innowacji: kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie wzajemnych kontaktów i dzielenie przestrzeni z innymi, porozumiewanie się poprzez ćwiczenia, rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości, integracja zespołów klasowych.

Cele szczegółowe: nawiązanie kontaktu z drugą osobą i z grupą, rozwijanie świadomości ciała i orientacji w jego schemacie, rozwijanie zdolności do koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - rozumienie i wykonywanie poleceń, rozwijanie szybkości reakcji, rozwijanie poczucia równowagi, kształtowanie zdolności do samokontroli, doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, giętkości i wytrzymałości, rytmizowanie organizmu, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozładowanie stresu i nagromadzonego napięcia w sposób akceptowany społecznie, wzajemne poznawanie się i budowanie relacji w grupie, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie się tolerancji i empatii, przełamywanie własnych słabości, kształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ­zaspokajanie potrzeby uznania, akceptacji i bezpieczeństwa, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy.

Z niepełnosprawnością łączą się często negatywne czynniki utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Szczególnie niekorzystny wpływ mają tu niepowodzenia w nauce, nadpobudliwość emocjonalna, trudności w komunikacji czy utrudnienia psychoruchowe. Nieodzowne więc jest stwarzanie sytuacji aktywizujących i integrujących uczniów oraz uczenie ich współdziałania w naturalnych sytuacjach zabawowych, ruchowych i społecznych. Uczniowie uwielbiają zajęcia ruchowe przy muzyce i warto to wykorzystać. Mają też dużą potrzebę ruchu, który z kolei jest niezbędny dla ich rozwoju. Dlatego obok stwarzania warunków do swobodnej aktywności ruchowej proponujemy uczniom zorganizowane zabawy. Rozwój motoryki m.in. aktywizuje mózg i ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju sfery fizycznej (ułatwia wykonywanie wszelkich czynności dnia codziennego), poznawczej czy emocjonalno-społecznej. Stymuluje zmysły i ma wpływ na rozwój mowy, a także ułatwia komunikację niewerbalną. Im lepiej człowiek jest rozwinięty w sferze motorycznej tym łatwiej radzi sobie w świecie. Trzeba mieć świadomość, iż aby uczeń sprawnie radził sobie z bardziej precyzyjnymi czynnościami, powinien najpierw mieć opanowane podstawowe formy ruchu z zakresu motoryki dużej. Warto więc tę motorykę jak najczęściej ćwiczyć. Odpowiednio dobrane do ruchu rytm i śpiew sprzyjają nauce nowych umiejętności. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia ułatwiają nawiązanie kontaktu z drugą osobą i z grupą, rozwijają świadomość ciała, orientację w jego schemacie, zdolność do koncentracji uwagi, umiejętności komunikacyjne, rozumienie i wykonywanie poleceń, szybkość reakcji, poczucie równowagi, zdolność do samokontroli. Ruch przy muzyce jest aktywnością, która daje możliwość przeżycia radości i chęć dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się szczęśliwe.

innowacja

   
© ALLROUNDER